Call Center 02 619 2333
ตัวแทนจำหน่าย
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
กระบี่
ชื่อร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
แผนที่
บจก.กระบี่ ธนภพ
57 ถ.ประชาอุทิศ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
075-663900
บจก.ลี วัสดุก่อสร้าง
99 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
075-702721
081-5696131
บจก.ฮวดไต๋เส็ง
896/5,7,9,11 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
087-5691912
ร้าน เค.เอส.วัสดุก่อสร้าง
54 ม.2 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
075-603833
089-4693567
ร้าน ช่องพลีก่อสร้าง
19/4 ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
075-637203
083-9691520
ร้าน ยินดีค้าไม้
280 หมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130
075-636390
ร้าน สินพงศ์
161/33 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
075-631069
075-631959
ร้าน สุพัฒน์วัสดุก่อสร้าง
16/1 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
075-631588
หจก.กระบี่ กลาสเทค
52/1 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
086-9666991
หจก.เจริญพันธ์ ลันตา ค้าไม้
226 ม.3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81160
087-5684127
หจก.เจริญสุขกระบี่ค้าสี
99 ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
075-631751
หจก.วนจารุโรจน์
115/1-3 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
075-610766
ชื่อร้าน
บจก.กระบี่ ธนภพ
ที่อยู่
57 ถ.ประชาอุทิศ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์
075-663900
แผนที่
ชื่อร้าน
บจก.ลี วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่
99 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์
075-702721
081-5696131
แผนที่
ชื่อร้าน
บจก.ฮวดไต๋เส็ง
ที่อยู่
896/5,7,9,11 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์
087-5691912
แผนที่
ชื่อร้าน
ร้าน เค.เอส.วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่
54 ม.2 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โทรศัพท์
075-603833
089-4693567
แผนที่
ชื่อร้าน
ร้าน ช่องพลีก่อสร้าง
ที่อยู่
19/4 ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์
075-637203
083-9691520
แผนที่
ชื่อร้าน
ร้าน ยินดีค้าไม้
ที่อยู่
280 หมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์
075-636390
แผนที่
ชื่อร้าน
ร้าน สินพงศ์
ที่อยู่
161/33 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์
075-631069
075-631959
แผนที่
ชื่อร้าน
ร้าน สุพัฒน์วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่
16/1 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
โทรศัพท์
075-631588
แผนที่
ชื่อร้าน
หจก.กระบี่ กลาสเทค
ที่อยู่
52/1 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์
086-9666991
แผนที่
ชื่อร้าน
หจก.เจริญพันธ์ ลันตา ค้าไม้
ที่อยู่
226 ม.3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81160
โทรศัพท์
087-5684127
แผนที่
ชื่อร้าน
หจก.เจริญสุขกระบี่ค้าสี
ที่อยู่
99 ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์
075-631751
แผนที่
ชื่อร้าน
หจก.วนจารุโรจน์
ที่อยู่
115/1-3 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์
075-610766
แผนที่
ตัวแทนจำหน่ายโมเดิร์นเทรด
ไทวัสดุ
Global house
เมกะโฮม
ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ
ตโฮม
โฮมฮับ
Thananan
พีโอวัสดุ
 สิระชัย
เอเชียโปร
ซีเมนต์ แมต
ทรัพย์สกล
โฮมช็อป
ยงเฮ้าส์