Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘DRT’ รับรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560
9 พฤศจิกายน 2560

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับโล่รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2560 หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI จาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ DRT เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ณ หอประชุมศาสตรจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย