Call Center 02 619 2333
สินค้า และบริการ
สำนักงานใหญ่ (สำนักงานสระบุรี)

69-70 ถนนมิตรภาพ กม. 115 
หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000

โทร. 0-3622-4171-8 โทรสาร 0-3622-4170

สำนักงานสาขาที่ 1 (สำนักงานกรุงเทพมหานคร)

408/163-165 อาคารสำนักงาน
พหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-0742-4
โทรสาร 0-2619-0488

สำนักงานสาขาที่ 2

เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4339-3350

สำนักงานสาขาที่ 3

169-170 หมู่ที่ 4 ถ.มิตรภาพ
ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3622-4171-8 ต่อ 401-420

บริษัท ไดมอนด์วัสดุ จำกัด

เลขที่ 263 หมู่ 10
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย

เชียงใหม่ 50290

โทร. 081 255 3002, 081 255 1277

ส่งข้อความถึงเรา
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
ข้อความ