Call Center 02 619 2333
ร่วมงานกับเรา
ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 

"ตราเพชร" จึงมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ ที่จะมาร่วมงานกับเรา 

โดยบริษัทฯ จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อค้นหาบุคคลที่สนใจมาร่วมงานที่ท้าทายกับเรา 

หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯ ประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 

"บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ

ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า"


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 036-224-171-8 ext.317 อิเมล์ : hr_recruit@dbp.co.th